Areas that cover Loughton & Shenley

Get this data as JSON

  1. Milton Keynes Council

    ID 2588, Unitary Authority (UTA), England

  2. Milton Keynes

    ID 163662, Travel to Work Areas (TTW), England