Barraigh, Bhatarsaigh, Eirisgeigh agus Uibhist a Deas ID 20942